روابط عمومی


علی جانفزا

سمت: مسئول روابط عمومی
تحصیلات: دانشجوی دکتری علوم و معارف نهج البلاغه
تلفن مستقیم: 05132252352
پست الکترونیکیjanfaza@razavi.ac.ir
نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره
2

 

اهم فعالیتها

 •  اعلام سیاست‏ها، اقدامات و برنامه ‏هاى سازمان به گروههاى اجتماعى از طریق سخنرانى، ارسال خبر، برگزارى نمایشگاه، مذاکره و...
 •  طراحى نظام دریافت پیشنهادها و زمینه ‏سازى براى بهره‏ مندى سازمان از پتانسیل فکرى گروههاى اجتماعى.
 •  پاسخگویى به ابهامات و پرسش‏هاى مردم از طریق ارائه پاسخهاى مستقیم، برگزارى جلسات خبرى، صدور اطلاعیه ‏هاى خبرى، برگزارى میزگردها و... .
 •  سنجش افکار و بررسی نماى سازمانى در نزد افکار عمومى و ارائه نتایج آن به مدیریت براى اصلاح رفتار سازمانى و توسعه نماى سازمانى مثبت.
 •  کمک به ایجاد و توسعه همبستگى بین سازمان و گروههاى اجتماعى مرتبط.
 •  شرکت در جلسات مشترک با سایر دانشگاهها، نهادها و سازمانها در امور مرتبط.
 •  تهیه و تنظیم برنامه‏ هاى درازمدت - میان مدت و کوتاه مدت براى تبلیغات و معرفى دانشگاه و ارتقاى جایگاه دانشگاه در افکار عمومى با مشاوره اساتید فن و مدیران دانشگاه.
 •  ارائه برنامه سالانه و پیشنهاد بودجه براى اجراى طرحها.
 •  مدیریت برنامه‏ هاى اجرایى و هزینه بودجه بر اساس برنامه در خصوص روابط عمومى.
 •  تهیه و پیشنهاد برنامه‏ هاى خبرى، انتقادى و پیشنهادى با کارکنان و دانشجویان و ارائه نتایج به مدیریت.
 •  تنظیم برنامه مدون گرامیداشت مناسبتهاى ملى و مذهبى.
 •  طراحى و اجراى برنامه‏ هاى مناسب تبلیغ و معرفى دانشگاه به افکار عمومى.
 •  طراحى و اجراى نمایشگاه دائمى در دانشگاه.
 •  تنظیم و اداره بازدیدهاى دو طرفه.
 •  ثبت نام از مشترکین و تمدید اشتراک و توزیع مجله تخصصی دانشگاه
کارشناسان و متصدیان 

 

مشخصات شرح وظایف

علی اسماعیلی
سمت:کارشناس روابط عمومی
تحصیلات: کارشناسی
تلفن تماس: 208 - 05132218990

- اعلام برنامه های دانشگاه به از طریق سخنرانی، ارسال خبر، برگزاری نمایشگاه

- طراحی نظام دریافت پیشنهادها و بهره مندی دانشگاه از فکر گروههای اجتماعی

- پاسخگویی به پرسشهای مردم از طریق جلسات خبری، صدور اطلاعیه های خبری

- سنجش افکار و بررسی نماى دانشگاه در نزد افکار عمومى و ارائه نتایج آن به مدیریت

- کمک به ایجاد و توسعه همبستگی بین سازمان و گروههای اجتماعی مرتبط

- شرکت در جلسات مشترک با سایر دانشگاهها، نهادها و سازمانها در امور مرتبط

- تهیه برنامه های تبلیغاتی و معرفی دانشگاه و ارتقای جایگاه دانشگاه در افکار عمومی

- نظارت ارائه برنامه سالانه و پیشنهاد بودجه برای اجرای طرحها

- مدیریت برنامه های اجرایی و هزینه بودجه بر اساس برنامه در خصوص روابط عمومی

- تهیه برنامه های خبری، انتقادی و پشنهادی با کارکنان و دانشجویان و ارائه نتایج به مدیریت

- تنظیم برنامه مدون گرامیداشت مناسبتهای ملی و مذهبی

- طراحی و اجرای برنامه های مناسب تبلیغ و معرفی دانشگاه به افکار عمومی

- طراحی و اجرای نمایشگاه دائمی در دانشگاه

- تنظیم و اداره بازدیدهای دو طرفه

- فراهم کردن مقدمات و حضور در نمایشگاه های تبلیغاتی استانی و کشوری

سمت:کارشناس روابط عمومی
تلفن تماس: 210 - 05132218990

- تهیه نشریات تبلیغاتی فنی و بولتنهای داخلی

- اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری در خصوص تبلیغات

- جمع آوری آمار مطالب منتشره در وسایل ارتباط جمعی در ارتباط با دانشگاه و تهیه گزارش

- انجام امور مربوط به اجرای آیین نامه ها در مورد هماهنگ کردن تبلیغات

- مطالعه، بررسی و رعایت موازین برای برنامه های انتشاراتی و اطلاعات

- تهیه آمار و اطلاعات در مورد بیوگرافی از میهمانان خارجی و تهیه گزارش برای مسئولین

- سنجش افکار عمومی و استفاده از آن در تعیین خط مشی برنامه های انتشاراتی دانشگاه

- مدیریت محتوای سایت دانشگاه شامل مدیریت علمی، اطلاع رسانی و خدمات الکترونیکی

- تنظیم اخبار دانشگاه جهت انتشار در سایت دانشگاه و سایر منابع خبری