منشورات فقه و حقوق


منشورات فقه و حقوق اسلامی تلفن مرکز پخش: 05112236817
نام کتاب: فلسفه حقوق
 مترجم:حسن رضایی خاوری
قیمت:100000 ریال
نام کتاب: وا‍ژه نامه تفصیلی فقه جزا
نویسنده: یعقوب خاوری و همکاران
قیمت: 45000 ریال
 نام کتاب: فقیهان امامی و عرصه های ولایت فقیه جلد اول
نویسنده: محمدعلی قاسمی و همکاران
زیر نظر: آیت الله صادق آملی لاریجانی
قیمت دوره: 80000 ریال
 نام کتاب: فقیهان امامی و عرصه های ولایت فقیه
نویسنده: محمدعلی قاسمی و همکاران
زیر نظر: آیت الله صادق آملی لاریجانی
قیمت دوره: 80000 ریال
نام کتاب: نقش اسلام در پیشگیری و کاهش بزهکاری
نویسنده: مهدی علیزاده
قیمت: 40000 ریال
نام کتاب: ادله اثبات دعاوی کیفری
نویسنده: جمعی از نویسندگان
قیمت:50000 ریال
 
 نام کتاب: حقوق در آینه فقه
نویسنده: جمعی از نویسندگان
قیمت: 14000 ریال
نام کتاب: عوامل مؤثر در موضوعات احکام
نویسنده: دکتر سیدجعفر علوی گنابادی
قیمت: 35000 ریال
نام کتاب: بازار مسلمانان؛ آداب و مقررات
نویسنده: دکتر محمد امامی
قیمت: 10000 ریال
نام کتاب: مفاهیم بنیادین حقوق کیفری
مترجم: دکتر سیدمهدی سیدزاده ثانی
قیمت: 140000 ریال
نام کتاب: جنایات علیه بشریت
مترجم: جمعی از مترجمین
زیر نظر: دکتر حسین میرمحمدصادقی
قیمت: 200000 ریال
نام کتاب: زکات باطنی؛ پژوهشی فقهی درباره گستره زکات از نگاه قرآن
نویسنده: دکتر علی اصغر ناصحیان
قیمت: 70000 ریال
نام کتاب: فرهنگ اصطلاحات حقوق جزا
نویسنده: یعقوب خاوری
قیمت: 30000 ریال
نام کتاب: رابطه سببیت در حقوق کیفری
 مترجم: مصطفی عباس نیای زارع
قیمت: 100000 ریال
نام کتاب: احکام سوء عرضه کالا در حقوق اسلامی
نویسنده: مهدی علیزاده
زیر نظر: دکتر سیدمصطفی محقق داماد
قیمت: 10000 ریال
نام کتاب: قواعد فقه جزایی
نویسنده: جمعی از نویسندگان
قیمت: 45000 ریال
نام کتاب: مبانی فقهی اقتصاد اسلامی
نویسنده: جواد ایروانی
قیمت: 150000 ریال