مجله علمی پژوهشی آموزه های فلسفه اسلامی


 

این نشریه تا پیش از این بصورت یکی از ویژه نامه های مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی (الهیات و حقوق) منتشر می شد. با توجه به لزوم اخذ درجه علمی برای این نشریه مجله مذکور بصورت دو فصلنامه و زیر نظر سردبیر و اعضای هیئت تحریریه مستقل شروع به انتشار کرد و با تصویب کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور موفق به دریافت درجه علمی پژوهشی شد. مجله علمی پژوهشی آموزه های فلسفه اسلامی هم اکنون به مدیرمسئولی حجت الاسلام والمسلمین محمدباقر فرزانه و سردبیری دکتر رضا اکبریان منتشر می شود.

لینک های مرتبط

دیگر نشریات


متون عمومي