مجله علمی پژوهشی آموزه های حقوق کیفری


 

مجله علمی پژوهشی آموزه های حقوق کیفری یکی از نشریات پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی است که به مدیرمسئولی حجت الاسلام والمسلمین محمدباقر فرزانه و سردبیری دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی منتشر می شود. این نشریه تا چند سال پیش به صورت یکی از ویژه نامه های مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی(الهیات و حقوق) منتشر می شد که به دلیل ضرورت اخذ درجه علمی بصورت دو فصلنامه مستقل و زیر نظر هیئت تحریریه ای متشکل از بعضی از اساتید مبرز رشته حقوق کشور منتشر شد.

لینک های مرتبط

دیگر نشریات