غلامعباس سعیدی

دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد  استادیار گروه دروس عمومی و پایه  
تلفن: 324 داخلی 05132218990 saeedi@razavi.ac.ir:پست الکترونیکی نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2  
مقالات
. نگاه صوفیان و عارفان به امام رضا (ع)
. نقد جناس مضارع در کتب بلاغی
. بررسی آوا شناختی اطباق در تجوید و قرائت قرآن کریم
.پیشنهاد طرح تهیه فرهنگ آموزشی فارسی به فارسی برای خارجیان
.مقایسه تحلیلی "آی آدمها" و "کولیرا" دو شعر ازنیما و نازک الملائکه
. نگاهی به مثنوی از منظر دستور نقشگرای هلیدی
. فرهنگ آموزشی فارسی: راهکارها و رویکردها
. پیشنهاد طرحی آواشناختی جهت بررسی بلاغی نسخه بدلهای حافظ
. آموزش آواهای فارسی به فارسی آموزان خارجی
. تناسب گریزی در بلاغت بر پایۀ اصل همکاری گرایس و تئوری تناسب
. ترجمه های قرآنی پشتوانۀ سترگ زبان و ادب فارسی
. بررسی آواشناختی علم تجوید
. مترجمان قرآن:یاریرسانان دیروز و امروز زبان پارسی
. توان های بالقوّه و بالفعل زبان فارسی در واژه سازی
. زبان فارسی یگانه رسانه تمدن ایرانی اسلامی
. مقایسه حافظ و سعدی بر پایه دستور نقشگرای هلیدی
. گوی خورشید در میدان رستم و اسفندیار
. فرایندهای ساختواژی در شاهنامه فردوسی
. بررسی علمی انتقادی متون آموزش زبان فارسی جامعه المصطفی العالمیه
. پیشنهاد طرحی آواشناختی جهت تدریس آواهای فارسی به فارسی آموزان خارجی
. اصوات نرمکامی شده و دومخرجی در زبان عربی
. چالش های فرامرزی زبان فارسی: گذشته، حال و آینده
. واکاوی خطاهای دستوری فارسی آموزان عرب در فراگیری جمله های اسنادی فارسی
کسب مقامها و جوائز علمی
. رتبه اول آزمون دکترای رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی 84.
کسب مقامها و جوائز علمی
. مدیر گروه آموزشی زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 81- 80
سوابق تحصیلی
نوع تحصیلات مقطع رشته حوزه / دانشگاه سال اخذ/ مدت
دانشگاهی کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1371
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور واحد مشهد 1374
کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه شیراز 1378
دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
دروس تدریسی
 • دستور زبان فارسی.
 • تاریخ زبان فارسی.
 • نظم 1ب 1و2 (رودکی، منوچهری، فرخی کسایی).
 • نظم 2 ب 1، 2 و 3 (رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، سی قصیده از ناصر خسرو، تاریخ بیهقی ...).
 • گلستان سعدی.
 • مثنوی 1 و 2.
 • فارسی عمومی.
 • نگارش فارسی.
 • معانی و بیان.
 • قواعد عربی.
 • روش تحقیق.
مراکز تدریس
 • دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
 • دانشگاه بین المللی امام خمینی.
 • جامعة المصطفی العالمیة.
 • مرکز آموزش دوره های دانش افزایی استادان زبان فارسی رایزنی فرهنگی جمهوریی اسلامی ایران در ترکمنستان
سوابق پژوهشی

پایان نامه ارشد

 • Persian Lexical Items in a Monolingual Pedagogical Dictionary

رساله دکترا

 • بررسی واژه سازی در زبان فارسی بر پایه دستور و تئوریهای زبان شناسی در بخش زایایی واژگانی

مقالات

 • نگاه صوفیان و عارفان به امام رضا (ع)
 • نقد جناس مضارع در کتب بلاغی
 • بررسی آوا شناختی اطباق در تجوید و قرائت قرآن کریم
 • پیشنهاد طرح تهیه فرهنگ آموزشی فارسی به فارسی برای خارجیان
 • مقایسه تحلیلی "آی آدمها" و "کولیرا" دو شعر ازنیما و نازک الملائکه
 • نگاهی به مثنوی از منظر دستور نقشگرای هلیدی
 • فرهنگ آموزشی فارسی: راهکارها و رویکردها
 • پیشنهاد طرحی آواشناختی جهت بررسی بلاغی نسخه بدلهای حافظ
 • آموزش آواهای فارسی به فارسی آموزان خارجی
 • تناسب گریزی در بلاغت بر پایۀ اصل همکاری گرایس و تئوری تناسب
 • ترجمه های قرآنی پشتوانۀ سترگ زبان و ادب فارسی
 • بررسی آواشناختی علم تجوید
 • مترجمان قرآن:یاریرسانان دیروز و امروز زبان پارسی
 • توان های بالقوّه و بالفعل زبان فارسی در واژه سازی
 • زبان فارسی یگانه رسانه تمدن ایرانی اسلامی
 • مقایسه حافظ و سعدی بر پایه دستور نقشگرای هلیدی
 • گوی خورشید در میدان رستم و اسفندیار
 • فرایندهای ساختواژی در شاهنامه فردوسی
 • بررسی علمی انتقادی متون آموزش زبان فارسی جامعه المصطفی العالمیه
 • پیشنهاد طرحی آواشناختی جهت تدریس آواهای فارسی به فارسی آموزان خارجی
 • اصوات نرمکامی شده و دومخرجی در زبان عربی
 • چالش های فرامرزی زبان فارسی: گذشته، حال و آینده
 • واکاوی خطاهای دستوری فارسی آموزان عرب در فراگیری جمله های اسنادی فارسی
شرکت در همایشهای علمی
 • همایش نثر فارسی از آغاز تا کنون رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان 87.
 • همایش نظم فارسی از آغاز تاکنون رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان.
 • همایش بین المللی امام رضا (ع) سفارت اسلامی ایران در ترکمنستان 87.
 • همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبانشناسی دانشگاه فردوسی 88.
 • همایش فردوسی و زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد 89.
 • همایش نیما و میژاث نو دانشگاه مازندران 89.
 • همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه تربیت معلّم سبزوار. 1389.
 • همایش ادبیات فارسی و پژوهشهای بین رشته ای. دانشگاه بیرجند. 1389
 • هفتمین مجمع بین المللی استادان زبان و ادبیّات فارسی. دانشگاه تهران. دی 1389.
 • نخستین همایش نظریه و نقد ادبی. دانشگاه فردوسی. اسفند 1389.
 • همایش ملّی ترجمۀ قرآن کریم گرامیداشت استاد عبدالحمید آیتی، اسفندماه 89.
 • همایش ملّی تمدن شناخت: پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران، اردیبهشت 1390، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 • همایش هزاره شاهنامه: دانشگاه فردوسی، اردیبهشت 1390.
 • ششمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی: دانشگاه مازندران، خرداد 1390.
 • اولین همایش بین المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی چشم‌انداز، راهکارها و موانع دیماه 1390.
 • همایش بین المللی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی دی ماه 1390، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
کسب مقامها و جوائز علمی
 • رتبه اول آزمون دکترای رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی 84.
سوابق مدیریتی و اجرایی
 • مدیر گروه آموزشی زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 81- 80.

نسخه قابل چاپ
متون عمومي